ข้อกำหนดในการใช้บริการ

ข้อ1 (ข้อกำหนดในการขนส่ง)
"ข้อกำหนดในการสั่งซื้อนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า ""ข้อกำหนดนี้"") ดำเนินการโดยบริษัท
ห้างหุ้นส่วนยามาโตะ(ต่อไปนี้จะเรียกว่าบริษัทของเรา) มีผลกับผู้ใช่งานทุกคนของ
T-BASE JAPAN (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ""เว็บไซต์นี้"")"

"ผู้ใช้งานบนเว็บไซต์นี้ในฐานะผู้ใช้งานบริษัทของเราจะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับข้อกำหนด
และเงื่อนไขการสั่งซื้อนี้แล้ว"

ข้อ2 (การจัดการข้อมูลสวนบุคคลของผู้ใช้งาน)
"เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานบริษัทของเรามีการกำหนด ""นโยบายความเป็นส่วนตัว""
แยกไว้ตามด้านล่าง"

1.เกี่ยวกับการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
"บริษัทของเราจะดำเนินการจัดการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์นี้"

และจะพยายามปกป้องข้อมูลที่เราได้รับ

"และบริษัทของเราจะให้ความรู้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
และพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลเหล่านั้น"

2.เกี่ยวกับเป้าหมายการได้รับและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทของเราจะจัดการตามขั้นตอนที่เหมาะสมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ

"บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานภายใต้ขอบเขตเป้าหมายการใช้งานที่ระบุ
ไว้ด้านล่างนี้และจะแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สาม (รวมถึงต่างประเทศ)"

(1) เพื่อการให้บริการเว็บช้อปปิ้งของเรา

(2) เพื่อให้คำแนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับบริการบนเว็บช้อปปิ้งของเรา

(3) เพื่อแนะนำสินค้า,บริการและอื่นๆบนเว็บช้อปปิ้งของเรา

"(4) เพื่อตอบสนองกับการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด,นโยบายและอื่นๆที่เกี่ยวกับบริการ
บนเว็บช้อปปิ้งของเรา(ด้านล่างขอเรียกว่า ""ข้อกำหนด"") "

"(5) เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการบริการบนเว็บ
ช้อปปิ้งของเรา"

(6) เพื่อช่วยในการปรับปรุงบริการบนเว็บช้อปปิ้งของเราในการพัฒนาบริการใหม่และอื่นๆ

"(7) เพื่อสร้างข้อมูลสถิติสำหรับที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริการ
บนเว็บช้อปปิ้งของเรา"

(8) เพื่อเป้าหมายอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการใช้งานที่กล่าวมาข้างต้น

3.การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม
บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

(1) กรณีเมื่อได้รับความยอมรับจากลูกค้าในการแชร์ข้อมูลต่อต่อบุคคลที่สาม

(2) กรณีเมื่อได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายข้อบังคับอื่น ๆ

(3) กรณีที่มีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานสอบสวนในข้อหาก่ออาชญากรรมหรืออื่นๆ

"(4) กรณีที่มีความจำเป็นในการว่าจ้างบุคคลภายนอกหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก
เพื่อให้เป้าหมายของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนั้นบรรลุผล"

※เนื้อหาที่เป็นรูปธรรมตามด้านล่าง

1.ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทขนส่ง,ตัวแทนจัดส่งสินค้าและอื่นๆสำหรับใช้ในการจัดส่งสินค้า

"2.ให้ข้อมูลกับคู่ค้าที่มีความเกี่ยวข้องในการชำระเงิน (บริการเก็บเงินปลายทาง,
บริการรับชำระเงินและอื่นๆ)"

3.ให้ข้อมูลกับคู่ค้าค้าที่มีความเกี่ยวข้องในการชำระเงินเพื่อสั่งซื้อ (ธนาคารและอื่นๆ)

"(5) กรณีที่ทางบริษัทของเราพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการการเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นไปตามข้อกฎหมาย,การร้องขอ,ข้อกำหนดในการใช้งานและข้อตกลงอื่นๆ
และเพื่อปกป้องสิทธิ,ทรัพย์สินและความปลอดภัยของลูกค้า,บริษัทของเราและบุคคลที่สาม"

"สิ่งเหล่านี้รวมถึงการมอบข้อมูลให้กับองค์กรหรือธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน
และมาตรการรับมือความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือและการฉ้อโกง
"

"(6) กรณีมีการสืบทอดกิจการเนื่องจากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ,ควบกิจการ,เลิกกิจการ,
เปลี่ยนชื่อบริษัท,ขายกิจการ,การเข้าซื้อกิจการและอื่นๆ"

"(7) กรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าได้ยากเมื่อความจำเป็นต่อการคุ้มครองชีวิต,
ร่างกายหรือทรัพย์สิน
"

"(8) กรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าได้ยากเมื่อมีความจำเป็นต่อการปรับปรุงด้าน
สาธารณสุขหรือส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก"

"(9) กรณีที่มีความเสี่ยงที่จะขัดขวางต่อการดำเนินการของกิจการและมีความจำเป็นต่อการให้
ความร่วมมือต่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย,ระเบียบข้อบังคับ
ของหน่วยงานของประเทศ,หน่วยงานราชการและอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้อง
"

4.เกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแก้บริษัทของเรา
การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่อบริษัทของเราจะต้องเป็นการกระทำโดยสมัครใจ

"แต่ถ้าหากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นต่อกาใช้บริการของเว็บไซต์ของเรา
ลูกค้าอาจไม่สามารถใช้บริการต่างๆอย่างเช่น การจัดส่งสินค้า"

5.เกี่ยวกับการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล
"(1) กรณีที่มีการจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่อบริษัทของเรา จะถือว่าทางเรา
จะทำการลบ,กำจัดข้อมูลเหล่านั้นทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีการนำมาใช้งานซ้ำ"

"(2) กรณีที่มีความจำเป็นในการว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล ทางเราจะ
ตรวจสอบอย่างดีว่าบุคคลภายนอกนั้นมีความน่าเชื่อถือและหลังจากที่ยืนยันได้ว่าเป็นไป
ตามข้อกำหนด ทางเราจะคัดเลือกและดำเนินการควบคุมอย่างเหมาะสม"

ข้อ3 (การเปิดเผยตามข้อกำหนดทางกฎหมายธุรกรรมการค้า)

ชื่อบริษัท
บริษัทห้างหุ้นส่วนยามาโตะ
ชื่อทางการค้า
T-BASE JAPAN
ที่อยู่
ที่อยู่ไปรษณีย์ : 150-0043
ที่อยู่ : เมืองโตเกียว เขตชิบูย่าโดเกนซากะบล็อก 2 เลขที่ 9-10 ตึกมะสึโมโตะชั้น 1
ข้อมูลการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ : 03-6455-3556
เวลาทำการ : 10:00-19:00 วันหยุด : ไม่มี
ผู้ดำเนินธุรกิจ T-BASE JAPAN
ฮานะโมโตะ คุนิฮิโคะ

ข้อ4 (เกี่ยวกับจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าและอื่นๆนอกเหนือจากราคาสินค้า)
1. ค่าสินค้าจะแสดงไว้บนหน้าซื้อขายสินค้าของเรา

2. ราคาของสินค้าที่แสดงยังไม่รวมภาษีผู้บริโภคของญี่ปุ่นที่ต้องขนส่งออกไปยังต่างประเทศ

3. การจัดส่งไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่นจะคำนวณตามน้ำหนักของสินค้า

การขนส่งระหว่างประเทศจะคำนวณตามน้ำหนักของสินค้า

4. ผู้โอนชำระเงินจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกิดขึ้นเมื่อมีการชำระค่าสินค้า

ข้อ5 (วิธีการซื้อสินค้า)
"1. กรณีที่ผู้ใช้งานซื้อสินค้าจากเว็บไซด์ของเราผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามข้อตกำหนดและ
การบริการบนเว็บไซด์และปฏิบัติตามขั้นตอน,เงื่อนไขที่อธิบายไว้บนหน้าแนะนำการบริการ
และหน้าอื่นๆ และจะต้องปฏิบัติตามวิธีการจัดส่งสินค้าและเรื่องอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการ
ลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าและการซื้อสินค้า"

"2. ผู้ใช้งานต้องยอมรับข้อกำหนดที่อาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าบางชิ้นได้
เนื่องจากสถานที่อาศัยหรืออายุของลูกค้าตามการพิจารณาของบริษัทเราหรือข้อกำหนด
ที่เกี่ยวข้องทางด้านกฏหมาย และไม่ให้ข้อมูลเท็จต่อบริษัทของเรา"

"3. ผู้ใช้งานต้องยอมรับข้อกำหนดที่อาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าบางชิ้นได้
ตามการพิจารณาของบริษัทเราหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทางด้านกฏหมายและจะต้อง
ใช้สินค้าเป็นส่วนตัว และไม่ให้ข้อมูลเท็จต่อบริษัทของเรา"

4.ผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์จะใช้บริการของเราได้เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแล

ข้อ6 (เกี่ยวกับการรับคำสั่งซืื้อ)
"1. สำหรับการสั่งซื้อในตะกร้าสินค้า จะมีการกำหนดหมายเลขการสั่งซื้อต่อหนึ่งรายการ
สินค้าทั้งหมดที่มีคำสั่งต่างกันจะถือเป็นการสั่งซื้อแยก และทางเราจะจัดส่งและเรียกเก็บเงิน
ตามแต่ละหมายเลขคำสั่งซื้อ"

ข้อ7 (วิธีและระยะเวลาในการชำระเงินราคาสินค้า)
1.Shopify Peyments และ Paypal

หลังจากการตรวจสอบการชำระเงินของลุกค้าเสร็จแล้วทางเราจะจัดส่งสินค้าภายใน5วัน

2.นอกเหนือจากการชำระเงินข้างต้นแล้วทางเรากำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อ8 (เกี่ยวกับระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า)
1.ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าคือเวลาที่สินค้าส่งถึงลูกค้า

"2. หากสินค้าถูกส่งคืนกลับมาถึงทางเราเนื่องจากสถานการณ์ของลูกค้า เช่น
การย้ายที่อยู่ที่ไม่อาศัย ระยะเวลามากกว่า 3 เดือน สำหรับสินค้าที่เกินระยะเวลา
ดังกล่าวทางเราจะถือว่าลูกค้าละทิ้งความเป็นเจ้าของและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้"

ข้อ9 (เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง)
"1.ทางเราจะจัดส่งสินค้าด้วยกล่องกระดาษ,ถุงกระดาษที่มีความเหมาะสมกับตัวสินค้าเพื่อ
ไม่ให้สามารถมองเห็นด้านในของสินค้าได้ และจะไม่แจ้งรายละเอียดของสินค้าบนบรรจุภัณฑ์"

"2. สินค้าจะจัดส่งโดย EMS หรือ Sagawa Express แต่ทางเราอาจใช้ผู้ให้บริการรายอื่น
ที่ตรงตามเงื่อนไขอื่นๆ"

"3. ผู้ใช้งานที่ต้องการรับสินค้าที่สำนักงาน Sagawa กรุณาแจ้งชื่อสำนักงาน Sagawa
ที่ลูกค้าสะดวกเข้ารับบริการให้ทางเราทราบในขั้นตอนสั่งซื้อหรือยินยอม"

ข้อ10 (เกี่ยวกับการขนส่ง)
1.Shopify Peyments และ Paypal

ทางเราจะทำการจัดส่งหลังจากยืนยันการชำระเงิน

2.สำหรับผู้อาศัยในพื้นที่ห่างไกลและเกาะห่างไกล อาจใช้เวลาในการจัดส่ง

และอาจใช้เวลานานกว่าปกติที่สินค้าจะส่งถึง กรณีเกิดธรรมชาติหรืออุบัติเหตุ

ข้อ11 (เกี่ยวกับการเปลี่ยนและขอคืนสินค้า)
"1.โดยทั่วไปแล้วทางเราจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า(ด้านล่างขอเรียกว่า""การคืนสินค้า"")
ตามมานตราการซื้อขายสินค้าของบริษัทและความสะดวกของลูกค้า(คำสั่งซื้อผิด,
ใช้ฟังก์ชั่นไม่ได้)"

"2. หากสินค้าถูกส่งคืนโดยไม่มีการติดต่อทางเราก่อน ทางเราอาจปฏิเสธที่จะยอมรับการคืน
สินค้าและบริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบค่าบริการต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งคืนสินค้า"

"3. หากเป็นการขอยื่นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามข้างต้น คุณสามารถยื่นเรื่องภายใน 30 วัน
หลังจากซื้อสินค้าได้"

ข้อ12 (เกี่ยวกับสินค้าเสียหายหรือชำรุด)
1. สินค้าที่ส่งถึงภายใน1อาทิตย์ชำรุด ทางเราจะทำการเปลี่ยนหรือส่งคืนให้ตามข้อกำหนดด้านล่าง

(1) มีข้อผิดพลาดหรือคำอธิบายของบริษัทเราไม่ครบถ้วน

(2) กรณีที่จัดส่งสินค้าดออเดอร์

(3) กรณีที่ซื้อสินค้ามือสองและมีปัญหาชำรุดอย่างเช่น รอยขีดข่วนหรือไม่สามารถเล่นได้

ข้อ13 (เกี่ยวกับคำอธิบายและสถานะของสินค้า)
"บริษัทT-BASE JAPANของเราจะอธิบายรายละเอียดของสินค้าให้ถูกต้องชัดเจนเท่าที่ทำได้
แต่ทางเราไม่รับประกันว่าจะเป็นข้อมูลล่าสุดหรือไม่มีข้อผิดพลาด หากรายละเอียดสินค้าไม่ถูกต้อง
กรุณาส่งคืนสินค้าในสภาพที่ไม่มีการใช้งาน และหากคำอธิบายสินค้าไม่ถูกต้องทางเราจะ
ดำเนินการตามข้อกำหนด12"

ข้อ14 (การยกเลิกคำสั่งซื้อ)
1. โดยทั่วไปทางเราไม่ยอมรับการยกเลิกคำสั่งซื้อเนื่องจากความไม่สะดวกของลูกค้า

โปรดแจ้งให้ทางเราทราบหากลูกค้ามีเหตุผล

"หากสินค้ามีปัญหาและไม่สามารถจำหน่ายได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาขาย
ทางเราจะแจ้งให้ทราบ"

ข้อ15 (การปฏิเสธการรับสินค้า)
"กรุณาอย่ายกเลิกหรือปฏิเสธการรับสินค้าหลังจากที่มีการจัดส่งแล้ว กรณีดังกล่าวลูกค้า
จะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับค่าจัดส่งที่เกิดขึ้น"

หากมีการปฏิเสธการรับเนื่องจากของผู้ใช้งาน ทางเราอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อในครั้งต่อไป

ข้อ16 (ข้อควรระวังเกี่ยวกับสินค้าที่มีการจำกัดอายุและข้อจำกัดอื่นๆ)
"ทางเราจะไม่ขายสินค้าสำหรับผู้ใหญ่ให้กับผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า18ปี ทางเราจะยึกถืออายุ
จากวันสั่งซื้อสินค้า และจะไม่ขายสินค้าให้ผู้ใช้งานที่อยู่ในวัยเรียนแม้จะอายุมากกว่า18ปี
(รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนนอกเวลา)"

"ลูกค้าวัยผู้ใหญ่สามรถซื้อสินค้าเหล่านั้นได้อย่างอิสระ แต่ทางเรามีการควบคุมไม่ให้ลูกค้าวัยเรียน
มองเห็นสินค้าสำหรับผู้ใหญ่เหล่านั้น"

"เกี่ยวกับปัญหาที่อาจะขึ้นเมื่อมีการซื้อสินค้าเนื่องจากการบิดเบือนข้อมูลด้านอายุหรือข้อจำกัดอื่นๆ
ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ"

ข้อ17 (ข้อต้องห้าม)
ผู้ใช้งานจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ระบุไว้ตามด้านล่าง

"นอกจากนี้หากผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดและบริษัทของเราได้รับความเสียหายจากการ
กระทำนั้น ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น"

"(1) การกระทำที่ละเมิดหรือผิดกฎหมาย,ข้อบังคับ,ข้อกำหนดนี้
และประกาศต่างๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา"

(2) การกระทำที่มีผลต่อความไม่สะดวกหรือไม่สบายใจแก่ผู้ใช้งานรายอื่นหรือบุคคลที่สาม

(3) การกระทำที่มีผลทำลายสิทธิ์,ผลประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษัทของเราหรือบุคคลที่สามอื่นๆ

(4) การกระทำที่มีผลต่อการแทรกแซงบริการของเรา

(5) การป้อนข้อมูลที่เป็นเท็จ

(6) การเขียนหรือส่งอีเมล์,โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย

(7) การกระทำที่นำไปสู่การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการกระทำมีความเกี่ยวข้องดังกล่าว

(8) การกระทำอื่นๆที่บริษัทของเราเห็นว่าไม่เหมาะสม

ข้อ18 (ข้อจำกัดในการใช้งาน)
"หากผู้ใช้งานกระทำตามข้อใดข้อหนึ่งตามด้านล่าง บริษัทของเราจะไม่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า
และอาจระงับหรือจำกัดการใช้บริการตามการพิจารณาของเรา"

1. กรณีกระทำการตามข้อ 17 (เรื่องต้องห้าม)

"2. มีความล่าช้าต่อข้อหน้าที่ในการชำระเงิน เช่น ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
หรือผิดข้อสัญญาอื่นๆ"

ข้อ19 (การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกการให้บริการของเว็บไซต์เรา)
บริษัทของเราอาจเปลี่ยนแปลงหรือยุติบริการทั้งหมดหรือบางส่วนบนเว็บไซต์ตามความการพิจารณาของเรา

ข้อ20 (เกี่ยวกับการขายแบบสุ่ม)

1. วิธีการชำระเงินสำหรับการซื้อขายแบบลอตเตอรี่คือการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและการชำระเงินด้วย Paypal

2. ระยะเวลารับสมัครแบบลอตเตอรี่คือระยะเวลาที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของเรา

"3. การซือขายแบบลอตเตอรีจำกัดหนึ่งคนต่อหนึ่งใบเท่านั้น
* หากคุณสมัครหลายครั้ง การสมัครจะใช้งานไม่ได้"

4. การซื้อขายแบบลอตเตอดำเนินการโดย T-BASEไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับ Apple

ข้อ21 (การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด)
"1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเนื้อหาข้อกำหนดนี้ตามการพิจารณา
ของบริษัทโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน"

หากข้อกำหนดนี้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง

"2. นอกจากข้อกำหนดของบริษัทเราเกี่ยวกับข้อตกลงการสั่งซื้อที่มีการเปลี่ยนแปลง
จะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการเผยแพร่ทางออนไลน์"