นโยบายความเป็นส่วนตัว

(นโยบายขั้นพื้นฐาน)
"T-BASE JAPAN (บริษัทห้างหุ้นส่วนยามาโตะ)จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
จะดำเนินการตามกฏหหมายที่เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล(ด้านล่างขอเรียกว่า
""กฏหมายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล"")รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวตามด้านล่าง
(ด้านล่างขอเรียกว่า""นโยบายส่วนตัว"")เราจะรักษาและจัดการอย่างเหมาะสมและเคร่งครัด"

1.คำจำกัดความเกี่ยวกับข้มูลส่วนตัว
"ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวคือข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดตามกฏหมายรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลข้อ2วรรค1 กล่าวคือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการมีอยู่ของบุคคลรวมถึงชื่อได้,
วันเดือนปีเกิดและอื่นๆที่สามารถเป้นข้อมูลระบุตัวตนได้ตามที่ระบุไว้
(รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่ทำให้สามารถระบุตัวตนได้อย่างง่ายดาย)หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับรหัสส่วนบุคคล"

2.เป้าหมายเกี่ยวกับการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้งาน
เว็บช้อปปิ้งของบริษัทเราจะนำข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าไปใช้ประโยชน์ตามด้านล่าง

(1) เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกับบริการเว็บช้อปปิ้งของบริษัท

(2) เพื่อใช้ประโยชน์กับการแนะนำบริการหรือตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเว็บช้อปปิ้งของบริษัทเรา

(3) เพื่อแนะนำบริการหรือสินค้าของเว็บช้อปปิ้งของบริษัทเรา

"(4) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดต่อข้อกำหนดหรือนโนบาย (ด้านล่างจะเรียกว่าข้อกำหนด)
ของร้านค้าที่เกี่ยวกับบริการเว็บช้อปปิ้งของบัริษัทเรา"

(5) เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริการเว็บช้อปปิ้งของบริษัทเรา

(6) เพื่อใช้ประโยชน์กับการพัฒนาบริการใหม่ๆและปรับปรุงบริการเว็บช้อปปิ้งของบริษัทเรา

"(7) เพื่อเก็บข้อมูลสถิติที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ของข้อมูลรายบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ
บริการเว็บช้อปปิ้งของบริษัทเรา"

(8) อื่นๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามความเกี่ยวข้องจากที่กล่าวมาข้างต้น

3. การเปลี่ยนแปลงเป้ามหายการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์
"กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง,หรือเปลี่ยนแปลงที่พิจารณาแล้วว่ามีอยู่ในขอบเขตที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายการใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลบนร้านค้าบนเว็บช้อปปิ้งของเรา จะมีการแจ้ง
หรือเปิดเผยให้ทราบ"

4.ข้อจำกัดของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์
"กรณีที่ร้านค้าบนเว็บไซด์ช้อปปิ้งของเราได้รับการยกเว้นจากการยินยอมตามกฏหมายการรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคล ทางเราจะไม่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่าขอบเขตเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของการใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า แต่ในกรณีด้านล่างจะ
ไม่รวมอยู่ในข้อกำหนดนี้
"

(1) กรณีที่กระทำตามกฏหมาย

"(2) กรณีที่มีความจำเป็นต่อการรักษาชีวิต,ร่างและทรัพย์สิน เมื่อมีความยากลำบาก
ในการขอรับความเห็นชอบจากลูกค้า"

"(3) กรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพของเยาวชนหรือส่งเสริม
ด้านสาธารณสุขและเป็นเรื่องยากที่จะขอรับความเห็นชอบจากลูกค้า"

"(4) กรณีที่มีความจำเป็นต่อการให้ความร่วมมือเพื่อการทำงานทางด้านกฏหมาย,องค์กรของรัฐบาลหรือ
องค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศชาติ ทางเราจะขอรับคการยินยอมจากลูกค้าก่อนเพื่อ
ไม่ให้ขัดต่อการดำเนินการดังกล่าว"

5.การได้รับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
"ร้านค้าบนเว็บช้อปปิ้งของเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและไม่ได้มาโดยการหลอกลวง
หรือวิธีการที่ไม่ถูกต้องอื่นๆ"

6.การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
"เว็บช้อปปิ้งของเรามีการวางแผนควบคุมสำหรับการสูญเสีย,สูญหาย,ปลอมแปลงหรือ
การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและเคร่งครัด และกรณีที่มีการแชร์ข้อมูล
เพื่อจัดการเกี่ยวกับส่วนตัวทั้งหมดหรือบางส่วนเว็บช้อปปิ้งของเราจะดำเนินการอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด"

7.ความร่วมมือกับบุคคลที่สาม
"นอกเหนือจากกรณีที่มีการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บช้อปปิ้งของเราจะต้องขอรับความยินยอมจากลูกค้าและจะไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม
แต่ทว่า กรณีตามด้านล่างไม่รวมอยู่ในข้อกำหนดนี้
"

"(1) กรณีที่เว็บช้อปปิ้งของเรามีความจำเป็นที่ต้องจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วน
เพื่อทำให้เป้าหมายของการใช้งานบรรลุผล"

(2) กรณีที่มีการควบรวมกิจการหรือสืบทวดกิจการที่มีความจำเป็นต้องแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล

(3) กรณีที่มีความจำเป็รในการใช้งานร่วมกันตามข้อกำหนดคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

"(4) กรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบริษัทชำระเงินเพื่อตรวจสอบการชำระเงินหรือ
ตรวจสอบการเรียกเก็บเงินและการยืนยันตัวตนของบริษัทชำระเงิน"

8.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
"กรณีที่เว็บช้อปปิ้งของเราได้ตรวจสอบเกี่ยวกับการเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามข้อกำหนดคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าแล้วจึงจะทำการเปิดเผย(และจะแจ้งไปยังลูกค้า
แม้จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นปรากฏก็ตาม) กล่าวคือ เว็บช้อปปิ้งของเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบ
ใดใดต่อเปิดเผยข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อกำหนดคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

9.การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
"กรณีที่เว็บช้อปปิ้งของเราทราบถึงความจริงเกี่ยวกับการแก้ไขเนื้อหา,เพิ่มเติมหรือลบทิ้ง
(ด้านล่างขอเรียกว่า""การแก้ไข"")ตามข้อกำหนดคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
เมื่อได้รับการเรียกร้องจากลูกค้าให้มีการตรวจสอบทางเราจะดำเนินการตรวจสอบอย่าง
รวดเร็วตามขอบเขตของเป้าหมายการใช้งานและแจ้งไปยังลูกค้าทันที
(แม้จะไม่มีการแก้ไขใดใดก็จะมีการแจ้งไปยังลูกค้า) กล่าวคือ เว็บช้อปปิ้งของเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบ
ใดใดต่อการแก้ไขนอกเหนือจากข้อกำหนดคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

10.การหยุดให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
"เว็บช้อปปิ้งของเรามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเกินขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ได้เปิดเผย
ไว้ก่อนหน้านี้หรือข้อมูลที่ได้รับมาอย่างผิดกฏหมาย การระงับการใช้งานหรือยกเลิก
ตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(ด้านล่างขอเรียกว่า ""การระงับการใช้งาน"")
กรณีที่พิจารณาตามเหตุผลของการเรียกร้องนั้นจะมีการดำเนินการหยุดการใช้งานนั้นทันทีแม้จะไม่ใช่การเรียกร้องจากลูกค้าและจะทำการแจ้งไปยังลูกค้าทันที
กล่าวคือ เว็บช้อปปิ้งของเราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการหยุดให้บริการนอกเหนือไปจาก
กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

11.การใช้งานCookieและข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ
"บริการเว็บช้อปปิ้งของเรามีการใช้งานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องและCookie ฟังก์ชั่นทางเทคนิคดังกล่าว
จะทำหน้าที่ในการรายงานสถานการณ์การใช้งานบองบริการเว็บช้อปปิ้งบนเว็บไซด์ของเรา
ยูสเซอร์ที่ต้องการปิดCookieสามารถทำการปิดฟังก์ชั่นนั้นบนเว็บบราวน์เซอร์ได้ แต่การปิดCookie
อาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการบางอย่างได้"

12.ติดต่อสอบถาม
"การติดต่อสอบถามที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและอื่นๆนอกเหนือจากข้อมูลที่มี
การเปิดเผยเช่นความคิดเห็น,คำถาม,ข้อร้องเรียน กรุณาติดต่อผ่านทางแบบฟอร์มสอบถาม
บนหน้าเว็บช้อปปิ้งของเราในหัวข้อติดต่อสอบถาม"

13.เกี่ยวกับการใช้งานบริการของผู้เยาว์
"เกี่ยวกับบริการการซื้อขายบนเว็บช้ปปิ้งของเรา ลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีจะได้รับความยินยอม
จากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลก่อนการใช้บริการ"

14.การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
"ร้านค้าของเราต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีความจำเป็นที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง,การแก้ไขอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์การบริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล"